REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Explorează cu Vectra”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei “Explorează cu Vectra” („Campania”) este Your Stuff S.R.L., cu sediul social în comuna Corbeanca, Sat Tamași, str Bisericii nr 50, județ Ilfov, înregistrată la registrul comerțului sub nr J40/591/2011, CUI 28141905, atribut fiscal RO, cont bancar RO43INGB0001008211028910 deschis la ING sucursala Metropolis, reprezentată legal de Domnul Laurențiu Miron, în calitate de administrator (denumitiți în cele ce urmează “Organizator”).

Campania se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la această campanie promoțională este de acord cu prevederile prezentului Regulament, orice nerespectare având ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator. Prin completarea formularului corespunzător campaniei, sunteți de acord să respectați și să fiți obligat în mod legal de termenii și condițiile stipulate în acest Regulament și care vor lua forma unui contract între dvs. și Organizator (denumit în continuare “Contractul”).

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 și a legislației în vigoare aplicabile.

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Această Campanie se desfășoară pe platforma online www.pentruanimale.ro. Platforma online este operată de către Organizator.

SECȚIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională se desfășoară în perioada 01.04.2024 – 21.04.2024.

SECȚIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE ÎN CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

Participă automat la prezenta campanie orice persoană fizică majoră care are cel puțin un câine sau o pisică și care achiziționează de pe site-ul www.pentruanimale.ro în perioada 01.04.2024 – 21.04.2024, cel putin o cutie dintr-un produs antiparazitardin brand-ul Vectra 3D.

În cazul în care Organizatorul descoperă sau ia la cunoștință prin orice metodă faptul că Participantul nu îndeplinește condițiile pentru a participa la prezenta campanie (incluzând dar fără a se limita la, Participantul este minor, Participantul nu deține un câine sau o pisică – prin deține urmând a se înțelege indicarea numelui Participantului în carnetul de sănătate al animalului de companie, etc.), Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina Participantul din Campanie și/sau de a revoca premiul acordat), precum și de a apela la orice remediu legal care îi este pus la dispoziție de legislația în vigoare.

În cazul în care Organizatorul solicită acest lucru, Participantul este obligat să facă dovadă identității sale și a dreptului de proprietate asupra animalului de companie.

SECȚIUNEA 6. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

Toate comenzile valide plasate, în perioada 01.04.2024 – 21.04.2024, care conțin cel putin o cutie dintr-un produs antiparazitar din brand-ul Vectra 3D cu privire la câine și/sau pisică vor intra in tragerea la sorti prin sistemul random.org.

Prin comanda valida se intelege orice comanda care nu este Anulata, nu are Cerere de anulare, nu are Cerere de Retur sau nu este returnata pana la data tragerii la sorti din 25 aprilie 2024.

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

Valoarea totală a premiilor care vor fi oferite în această Campanie este de 2500 lei (TVA inclus).

Premiul oferit consta intr-un voucher in valoare de 2500 lei ce va putea fi folosit la inchirerea unui vehicul de tip auto rulotă de pe platforma online www.joy2wander.com

Perioada de valabiliate a voucher-ului: 27.04.2024 – 31.12.2024

Câștigătorul își dă acordul ca numele să fie făcut public în cazul câștigării.

Câștigătorul va fi anunțat public pe platformele de comunicare ale organizatorului si prin intermediul emisiunilor Radio Guerrilla la data de 26 aprilie 2024.

În situația în care participantul desemnat inițial ca și câștigător al premiului nu îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de regulamentul concursului, va fi desemnat ca și câștigător participantul desemnat drept prima rezervă în urma tragerii la sorți.

În cazul în care participantul desemnat ca prima rezervă, nu îndeplinește, de asemenea, condițiile de eligibilitate specificate în regulamentul concursului, va fi considerat ca și potențial câștigător participantul desemnat drept a doua rezervă în urma tragerii la sorți.

Dacă niciunul dintre participanții desemnați (câștigătorul inițial, prima rezervă și a doua rezervă) nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în regulamentul concursului, premiul nu va fi acordat.

Toate deciziile luate în conformitate cu prevederile prezentului articol sunt definitive și obligatorii pentru toți participanții la concurs.
Câștigătorul va fi selectat pe 25 aprilie 2024 prin intermediul platformei random.org. In procesul de extragere va fi selectat 1 castigator si 2 rezerve.

SECȚIUNEA 8. TAXE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate de Organizator prin intermediul prezentei Campanii (și anume contravaloarea stabilită în acest Regulament a fiecărui premiu) în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IV Impozitul pe venit. Orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a Participantului. Participanților la această Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de serviciile de curierat în cazul solicitării scrise a unei copii a Regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate în Secțiunea I de mai sus, cheltuieli legate de accesul la internet în vederea vizualizării prezentului regulament sau solicitării acestuia de la Organizator).

SECȚUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și va fi făcut public conform legislației din România la https://pentruanimale.ro/regulament-campanie-exploreaza-cu-vectra pe toată perioada desfășurării Campaniei.

SECȚIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, Legii nr 190 / 2018, respectiv a oricărei legi aplicabile în România privind protecția datelor cu caracter personal stocate și/sau prelucrate de Organizator pe perioada de un an calendaristic de la data finalizării Campaniei. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților și să le utilizeze conform legislației în vigoare. Prin participarea la Campanie, Participantul care va câștiga premiul constând în voucher in valoare de 2500 lei pentru inchirierea unui vehicul de tip autorulota de pe platforma online www.joy2wander.com, își exprimă consimțământul privind partajarea și prelucrarea datelor cu caracter personal cu și de către:

 • DEMETRA CORPORATE FINANCE SRL., operatorul site-ului www.joy2wander.com, o societate cu răspundere limitată înființată în România, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/1865/2019 cu număr unic de identificare 14330645, având sediul social în Judet Ilfov, localitatea Otopeni, Str. Școlii 6c, exclusiv pentru validarea voucherului.

 • RADIO GUERRILLA SRL, operator al postului de radio „Radio Guerrilla”, o societate cu raspundere limitata, infiintata in Romania, înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr. J40/12530/2015, cu numar unic de identificare 35121447, avand sediul social in Bucuresti, sect. 2 str. CALEA MOSILOR nr. 213 bl. 21A sc. 1 ap. 20, exclusiv pentru anuntarea castigatorului.

Participanții la Campanie, beneficiază de toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 și de Legea 190 / 2018 privind protecția datelor personale stocate pe durata campaniei, precum:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate de catre Organizator;

 • dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care ii privesc:

 • dreptul de a solicita Organizatorului stergerea datelor cu caracter personal care ii privesc atunci când acestea nu mai sunt necesare in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei;

 • dreptul de a solicita Organizatorului restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal;

 • dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care ii privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat;

 • dreptul de a se opune prelucrarii, inclusiv celor efectuate in scopuri de marketing; având in vedere faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor sunt necesare pentru validarea inscrierii in Campanie a acestora, Organizatorul nu va putea asigura participarea la Campanie a participantilor care isi exercita dreptul la opozitie, acestia urmând a fi descalificat din Campanie.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus, precum si pentru adresarea oricarei intrebari, comentariu sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, participantii se pot adresa responsabilului cu protectia datelor al Organizatorului, la adresa de posta electronica: [email protected] sau în scris, prin scrisoare recomandată cu conținut declarat la adresa Organizatorului menționată în secțiunea 1.

În măsura în care Participanții doresc să înainteze o plângere cu privire la prelucrările efectuate de către Organizator a datelor cu caracter personal, Participanții se pot adresa atât Organizatorului cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro).

SECȚIUNEA 11. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu are nicio răspundere și nu va fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor trimise de Participant.

Participarea la această Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament și a Contractului.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

Organizatorul nu își va asuma răspunderea:

 • cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie mobilă sau a rețelelor de internet

 • în cazul în care sunt furnizate informații false sau eronate

 • pentru eventualele disfuncționalități în derularea promoției ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea

 • pentru erori cauzate de întreruperea conexiunii la internet a Participanților în timpul cât aceștia accesează pagina de Campanie

 • pentru erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal sau a telefonului în timpul cât aceștia accesează pagina de Campanie

 • în cazul folosirii cu rea-voință a tehnologiei și a site-ului www.pentruanimale.ro de către Participanți în scopul de a manipula Campania.

 • pentru erori cauzate de folosirea unor tehnologii incompatibile cu mediul digital în care se desfășoară campania.

Organizatorul nu este răspunzător pentru mesajele comunicate de către Participanți în alte medii de comunicare (exemplu, Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, blog-uri, alte site-uri web, etc.) ori pentru consecințele care decurg din această acțiune. Participantul este responsabil pentru diseminarea acestor mesaje cu privire la campanie, Organizator sau angajații și colaboratorii Organizatorului și în acest sens, Organizatorul își rezervă de a acționa în instanță Participantul pentru orice daune directe sau indirecte (inclusiv prejudicii de imagine, reputație, etc.) cauzate de Participant din culpă sau cu intenție. Participantul va despăgubi Organizatorul privind orice costuri, pierderi, cheltuieli sau daune suferite de Organizator ca urmare a nerespectării de către Participant a prezentului Regulament și/sau Contract.

Angajații Organizatorului și rudele până la gradul IV inclusiv al acestora nu pot participa la Campanie. În cazul în care aceștia participă și sunt extrași la tragerea la sorți, respectiva extragere va fi anulată și tragerea la sorți pentru premiul respectiv va fi reluată.

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta înainte de termenul stabilit in SECȚIUNEA 4, oricând în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei promoționale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă invocă forță majoră, Organizatorul este obligat să comunice Participanților la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 13. DISPOZIȚII GENERALE. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Acest Contract (așa cum acesta poate fi modificat unilateral de către Organizator prin modificarea Regulamentului și/sau a Termenilor și Condițiilor) reprezintă întreaga înțelegere și înlocuiește toate înțelegerile prealabile scrise sau verbale dintre dvs. și Organizator.

În conformitate cu articolul 1203 din Codul Civil Român, dvs. confirmați în mod expres faptul că acceptați să fiți obligat de toate clauzele/ paragrafele neuzuale stipulate în acest Contract, pe care le-ați citit cu atenție, v-ați luat timpul necesar pentru a le înțelege și a le revizui și în legătură cu care ați avut suficient timp pentru a angaja servicii juridice de asistență.

Dacă orice prevedere din acest Contract este interzisă de lege sau stabilită de o instanță de judecată ca fiind nelegală, nulă sau care nu poate fi pusă în executare, acea prevedere va fi, în măsura necesară, separată de restul acestui Contract și va fi considerată a fi nescrisă în măsura posibilă fără a afecta celelalte prevederi din acest Contract și nu va afecta în nicio circumstanță validitatea sau posibilitatea punerii în executare a acestui Contract.

Nicio întârziere, neglijență sau amânare din partea oricărei părți la acest Contract în punerea în executare împotriva celeilalte părți oricărui termen sau condiție din acest Contract nu va fi considerată a fi o renunțare și nici nu va afecta în niciun fel orice drept conferit de acest Contract respective părți. Niciun drept, prerogativă sau remediu conferit de acest Contract sau rezervat pentru oricare parte nu este exclusivă în raport de orice alte drepturi, prerogative sau remedii aflate la dispoziția acelei părți.

Nu puteți să cesionați sau să transferați niciun drept sau obligație în baza acestui Contract fără acordul nostru prealabil scris. Noi putem cesiona sau transfera drepturile și obligațiile noastre în baza acestui Contract către orice terț fără consimțământul dvs. scris și prealabil, dar vă vom notifica de îndată cu privire la o astfel de cesiune sau transfer.

Acest Contract este guvernat și interpretat în conformitate cu legislația din România. Orice litigii care se nasc din sau în legătură cu acest Contract vor fi soluționate în mod amiabil. Orice litigiu izvorând din sau în legătură cu acest Contract, inclusiv cu privire la încheierea, anularea, interpretarea, executarea sau încetarea sa va fi soluționat de instanța competentă de la sediul nostru social al Organizatorului.

Descarcă regulamentul apăsând aici.